User information
  Dr. Victor C. Lin  
  Chairman  
  Department of Urology, E-Da Hospital, I-Shou University  
  Department of Urology, E-Da Hospital, Kaohsiung City, Taiwan, Republic of China , Taiwan, 824